Camelontas miljöpolicy

Miljö är en viktig del av Camelontas varumärke och position. Camelonta vill ta ett övergripande ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi är medvetna om att vi tillsammans med vår bransch har en påverkan på miljön och ska jobba aktivt för att minimera denna påverkan.

Miljöpolicy

Antagen av bolagets styrelse 21-03-03

Bakgrund

Miljö är en viktig del av Camelontas varumärke och position. Camelonta vill ta ett övergripande ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi är medvetna om att vi tillsammans med vår bransch har en påverkan på miljön och ska jobba aktivt för att minimera denna påverkan. Bolagets mål är att vårt klimatavtryck ska ligga på det absoluta minimum som är möjligt och vara hållbara i alla led av verksamheten.

Syfte

Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy. Den beskriver vad som styr vårt miljöarbete och vägleder Camelontas medarbetare i hur vi ska arbeta för att minska vår negativa påverkan på miljön och i framtiden bli klimatneutrala.

Policy

Camelontas miljöinsatser ska styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt
rimligt samt tekniskt och ekologiskt motiverat. 

Camelonta bedriver ett strukturerat miljöarbete och uppmuntrar medarbetarnas agerande och engagemang i miljöfrågor.

Bolaget ska ha en miljögrupp bestående av medarbetare som aktivt ska verka för att
bolagets miljöarbete utvecklas i takt med vår hållbarhetsstrategi och att miljömålen
uppnås.

Camelonta ska leva upp till och möta såväl kundernas som samhällets krav inom
miljöområdet samt följa relevanta lagar och förordningar. 

Camelonta minskar och förebygger negativ miljöpåverkan genom att: 

Energi    

 • Endast använda el som är miljömärkt och kommer från förnybara och fossilfria källor.    

 • Arbeta aktivt för att minska vår energikonsumtion och öka effektiviteten i användningen av energi.

Transporter   

 • Använda teknik för att i största mån genomföra resfria möten.   

 • Välja bästa transportsätt ur miljösynpunkt för resor och transporter.    

 • De transporter som företaget gör i tätort sker med cykel, kollektivtrafik eller med fordon med extra låga eller inga emissioner. I de tätorter där det erbjuds möjlighet att köpa/göra transporter med dubbfria däck, väljer företaget det. 

Mat och avfall   

 •  Vid inköp av mat väljer vi i första hand ekologiska och närproducerade produkter.   

 • Vid inköp av mat väljer vi i första hand vegetariska produkter.    

 • Vi undviker inköp av kött, men om det sker väljer vi lokalproducerat och/eller endast från producenter som bedriver hållbar produktion.  

 • Vi undviker att köpa fiskprodukter, men om det sker väljer vi MSC, ASC eller KRAV­certifierad fisk.     

 • Vi jobbar aktivt för att minska mängden avfall.     

 • Allt avfall som kan återvinnas ska källsorteras och i största mån gå till återanvändning eller materialåtervinning.       

 • Säkerställa ett miljömärkt omhändertagande av avfall.

Utrustning och förbrukningsvaror 

 • Välja teknik och utrustning som är energieffektiv, hållbar och dimensionerad för våra behov.    

 • Teknisk utrustning endast ska vara påslagen vid användning.     

 • Vi aktivt arbetar för att minska användandet av förbrukningsvaror.   

 • Förbrukningsvaror som papper, tvål, kaffefilter m.m. ska vara miljömärkta.   

 • Säkerställa tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster, samt inte köpa in varor med ämnen som finns med på EU’s kandidatlista.

Kemikalier  

 • Rengöringsmedel och annan städutrustning ska vara miljömärkta.  

 • Vi väljer aktivt bort varor och material som innehåller särskilt farliga ämnen. 

Ansvar 

VD ansvarar för att alla medarbetare, nuvarande och framtida, informeras om den miljöpåverkan företaget har, samt att de är insatta i Camelontas miljöarbete och den antagna miljöpolicyn.

Alla chefer, medarbetare och konsulter ansvarar för att policyn efterlevs inom deras respektive ansvarsområden. 

Styrelsen beslutar om policyn och VD är ytterst ansvarig för bolagets miljöarbete. Miljögruppen ansvarar för att driva och utveckla bolagets miljöarbete, samt stöttar och hjälper till med det dagliga miljöarbetet.